Birkhof Stud
DF NAZIM
   
-Shaikh Al Badi
-----------------------------------------------------------Alidaar
-Bint Magidaa
------------------------------------Miad Al Shaqab
-Ansata Halim Shah
-----------------------------------------------------------Ansata Malaha

- Ansata Malika

 

DF NAZIM
-NK Hafid Jamil
-----------------------------------------------------------DF Malik Jamil
------------------------------------DF Nargis
-Ansata Ibn Halima
-----------------------------------------------------------Dorian Sha Halima
-Dorian Shahwaniah
_______________________________________________________________

straight egyptian , born 30.03.2019, bay colt
Strain: Saklawi Jedran Ibn Sudan, Shook Family


PHOTOALBUM
(photo© Esther Dirnhofer)